Jump to content

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Sivusto/palvelu noudattaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 2016/679. Asetus luettavissa kokonaisuudessaan: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=FI 

 

Rekisterin nimi
Metsastys.com käyttäjärekisteri


Rekisterinpitäjä
Nimi: Result Digital Oy
Y-tunnus: 2661083-5


Rekisterinpitäjän edustaja
Nimi: Jussi Mäntylä
Puhelinnumero: 0407000002
Email: [email protected]


Tietosuojavastaava
Nimi: Jussi Mäntylä
Puhelinnumero: 0407000002
Email: [email protected]

 

Hosting-palveluntarjoaja
Nimi: Digital Ocean

Valvontaviranomainen
Nimi: Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus
Y-tunnus: 0709019-2
Postiosoite: PL 313, 00181 HELSINKI 
Käyntiosoite: Itämerenkatu 3 A, 00180 HELSINKI
Puhelinnumero: 0295 390 100
Email: kirjaamo ÄT viestintavirasto.fi
www-sivu: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus.html
Ilmoitus tietoturvaloukkauksesta: https://www.viestintavirasto.fi/asioikanssamme/ilmoituksetjamuutlomakkeet/tietoturvailmoituksetja-hakemukset/ilmoitustietoturvaloukkauksesta.html

 

Kohde ja tavoitteet
Sivusto noudattaa sääntöjä luonnollisten henkilöiden suojelulle henkilötietojen käsittelyssä sekä sääntöjä, jotka koskevat henkilötietojen vapaata liikkuvuutta. Sivusto suojelee luonnollisten henkilöiden perusoikeuksia ja -vapauksia ja erityisesti heidän oikeuttaan henkilötietojen suojaan.


Alueellinen soveltamisala
Sivustolla sovelletaan asetuksia henkilötietojen käsittelyyn, jota suoritetaan unionin alueella sijaitsevassa rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän toimipaikassa toiminnan yhteydessä, riippumatta siitä, suoritetaanko käsittely unionin alueella vai ei.


Suostumus
Tietojenkäsittelyn lainmukaisuus perustuu suostumukseen, jonka henkilö antaa rekisteröitymällä tälle sivustolle.


Jos rekisteröityvä henkilö on alle 16 vuotias, vaaditaan lapsen vanhempainvastuunkantajalta suostumus rekisteröitymiseen. Tarvittaessa toimita suostumus rekisterinpitäjän edustajalle sähköpostitse.


Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.


Käsiteltävät tiedot
Pakolliset rekisteröidystä tallennettavat tiedot: nimi/nimimerkki, sähköpostiosoite, salasana, paikkakunta, rekisteröitymisajankohta, viimeisin kirjautumisajankohta, käytetyt IP-osoitteet, IP-osoitteeseen perustuva sijainti, käytetyt laitteet, sivuston asetukset (personointi) ja sivustolle tuotettu sisältö.


Vapaaehtoiset rekisteröidystä tallennettavat tiedot: syntymäpäivä, valokuva ja vapaamuotoiset lisätiedot.


Tietolähteinä toimivat rekisteröitymislomake ja myöhemmin rekisteröidyn antamat lisätiedot käyttäjäprofiiliin.


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.


Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot.


Tietojen käsittely
Henkilötietoja käytetään sivuston palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen, rekisteröidyn tunnistamiseen, tekniseen tukeen, hallinnointiin, tiedottamiseen, laskutukseen ja suoramarkkinointiin.


Kerätyt henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoittuvat siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käyttötarkoituksiin.


Henkilötietoja kerätään vain tämän sivuston sisältämän palvelun tuottamista varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla.


Tietojen sijainti ja säilyttäminen
Sivuston sisältämät tiedot säilytetään, ylläpidetään ja tuotetaan hosting-palveluntarjoajan toimipisteessä. Tarkat tiedot dokumentin alussa.


Tietojen luovutus
Tiedot voidaan luovuttaa rekisteröidylle itselleen.


Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille osapuolille ilman rekisteröidyn suostumusta.

 

Postituslista
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää uutis-, tiedote- ja suoramarkkinointiviestien toimittaminen. Lupa kysytään rekisteröitymisen yhdessä ja sitä voi muokata sivuston ilmoitusasetuksista.


Tietojen suojaus
Tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurin, fyysisten laitetilojen suojaamisen, kulunvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä edellä mainittujen aktiivisen valvonnan kautta.


Rekisteröidyllä henkilöllä on sivustolle henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.


Käyttöoikeus rekisteriin on vain rekisterinpitäjällä, sen edustajalla ja henkilötietojen käsittelijöillä.


Tietoturvaloukkaukset
Jos tapahtuu henkilötietojen tietoturvaloukkaus, rekisterinpitäjä ilmoittaa asiasta valvontaviranomaiselle sekä rekisteröidyille.


Rekisterinpitäjä dokumentoi kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet. 

 

Evästeet yleisesti

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen, nimettömän tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

 

Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.

 

Keräämme evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla tietoja siitä, miten ja milloin sivustoamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, milloin ja mitä verkkosivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio sekä IP-osoite.

 

Ensimmäisen osapuolen evästeet
ips4_IPSSessionFront = Sisältää istunnon yksilöidyn tunnisteen.
ips4_member_id = Sisältää käyttäjätunnuksen tunnisteen, mahdollistaa automaattisen tunnistautumisen sivustolle.
ips4_login_key = Käytetään yhdessä ips4_member_id –evästeen kanssa mahdollistamaan automaattinen tunnistautuminen sivustolle.

 

Kaikkien evästeiden listaus: https://invisioncommunity.com/4guides/developing-plugins-and-applications/introduction-to-the-ips-framework/common-cookies-set-by-the-suite-r16/  

 

Kolmansien osapuolien evästeet

Ensimmäisen osapuolen lisäksi palveluissamme käytetään kolmansien osapuolien, kuten mainosverkostojen, mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajien, mainosteknologiatoimittajien sekä sosiaalisen median palveluiden, evästeitä.

 

Googlen mainonnan kohdentamisen asetukset: https://www.google.com/settings/ads

 

Muut käytössä olevat palvelut: Invision Power Services, Google Analytics, Google Adsense, Google Maps

Yhteisöliitännäiset

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun käyttäjä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa käyttäjän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.

 

Sosiaalisen median palveluntarjoajat keräävät evästeiden sekä liitännäisten ja painikkeiden avulla tietoa palveluistamme. Sosiaalisen median palveluntarjoajien harjoittaman tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, tietojen käyttötavat ja siihen liittyvät oikeudet sekä tiedot yksityisyydensuoja-asetusten muuttamisesta esitetään kunkin sosiaalisen median palvelun yksityisyydensuojaa koskevissa ehdoissa.

 

Evästeiden käyttö

Evästeitä käytetään sivuston käytön analysoimiseksi, käyttäjämäärien laskemiseksi, mainonnan näyttömäärien, tavoittavuuden ja konversion mittaamiseksi sekä mainonnan kohdentamiseksi. Lisäksi saatamme kumppaniemme avulla luoda sivustojen käyttäjistä erilaisia kohderyhmiä. Kohderyhmät koostuvat tiedoista, jotka koskevat joukkoa, jonka ennakoidaan käyttäytyvän samankaltaisesti tai omaavan samankaltaisia piirteitä, kuten urheilusta kiinnostuneet (arvioituun kiinnostuksenkohteeseen perustuva kohderyhmä), todennäköisesti auton tai uuden asunnon ostavat (arvioituun aikomukseen perustuva kohderyhmä), pääkaupunkiseudulla asuvat (arvioituun maantieteelliseen sijaintiin perustuva kohderyhmä) tai 20-30-vuotiaat (arvioituun ikään perustuva kohderyhmä). Kohderyhmään liittyvä tieto voidaan yhdistää numeeriseen tunnisteeseen, kuten eväste- tai mobiilitunnisteeseen, mutta emme voi tunnistaa käyttäjää henkilökohtaisesti. Kohderyhmiä voidaan jakaa kolmansille osapuolille, jotka haluavat tarjota käyttäjälle mainontaa, jonka arvioidaan olevan todennäköisesti käyttäjää kiinnostavaa. Nämä kolmannet osapuolet voivat yhdistää verkostoomme kuuluvien sivustojen käyttäjiä kuvaavaa kohderyhmätietoa omiin tietoihinsa ostaakseen mainostilaa juuri siltä sivustolta, jossa vierailee mainostajan tuotteista tai palveluista kiinnostuneet käyttäjät.

 

Käytämme istuntokohtaisia evästeitä, jotka vanhentuvat, kun käyttäjä sulkee verkkoselaimen. Lisäksi käytämme pysyviä evästeitä, jotka säilyvät käyttäjän laitteella tietyn ajan tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Pysyvien evästeiden voimassaoloaika vaihtelee tyypillisesti muutamasta kuukaudesta muutamaan vuoteen.

 

Google Analytics

Käytämme palveluissamme mm. Google Analyticsiä mittaamaan sivustomme käyttöä. Googlen työkalujen käyttämiin evästeisiin tallennettavat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet) lähetetään edelleen tallennettaviksi Googlen palvelimiin eri puolilla maailmaa. Tästä johtuen kyseisiä tietoja voidaan käsitellä palvelimilla, jotka sijaitsevat muualla kuin käyttäjän asuinmaassa. Saamiensa tietojen avulla Google arvioi käyttäjän tapaa selata sivujen sisältöä ja laatii yhteenvetoraportteja sivuston käytöstä. Lisäksi Google laatii selvityksiä sivustojen yhteydessä tarjottavista palveluista ja tuottaa internetin käyttöä koskevia tilastoja. Google voi myös mukauttaa käyttäjille näkyvien mainosten sisältöä aiemman selaushistorian perusteella. Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille, jos lainsäädäntö sitä edellyttää, tai tapauksissa, joissa kolmas osapuoli käsittelee tietoa Googlen toimeksiannosta. Google ei yhdistä käyttäjän IP-osoitetta muuhun Googlen tallentamaan tietoon.

 

Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.

 

Pääsy dataan voidaan myöntää yhteistyökumppaneille.

 

Yleiset vaikutusmahdollisuudet evästeiden käyttöön

Sivuston yksityinen selaus: Yksityisellä selauksella (”Private Browsing”, ”Incognito” tai ”InPrivate”) käyttäjä voi selata sivustoja niin, ettei sivuista, joilla käyttäjä on käynyt, tallenneta tietoja evästeiden avulla.

 

Uuden evästeprofiilin luominen: Tyhjentämällä evästeet selaimelta säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa yksilöivää tunnistetta, jolloin aiempaan tunnisteeseen liittyvä profiili nollautuu.

 

Evästeiden estäminen: Käyttäjä voi estää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.


Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille, sovelluksiin ja palveluihin
Sivustolla voi olla palveluiden etsimisen helpottamiseksi ja tiedon jakamiseksi linkkejä (myös upotettuja linkkejä) kolmansien osapuolien sivustoille, sovelluksiin ja palveluihin, joiden tuottajat eivät liity tähän sivustoon. Rekisterinpitäjä ei vastaa kolmansien osapuolien tietosuojakäytännöistä, sivustojen sisällöistä, sovelluksista tai palveluista.

Third Parties

Google Analytics
Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of this website, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
Invisible reCAPTCHA
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.