Jump to content
Guest Guest

KIRJALLINEN KYSYMYS AMPUMA-ASEEN HANKKIMISLUVISTA

Recommended Posts

Guest Guest
Poliisilaitoskohtaiset erot ampuma-aseen hankkimislupapäätöksissä Eduskunnan puhemiehelle Ampuma-aseen hankkimisluvasta säädetään pääasiassa ampuma-aselain 42, 43, 44 ja 45 pykälissä.Ampuma-aselain (601/2001 ) 42 §:ssä todetaan, että luvan ampuma-aseen ja aseen osan hankkimiseen (hankkimislupa) antaa ja peruuttaa hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitos. Luvan erityisen vaarallisen ampuma-aseen ja sen osan hankkimiseen antaa ja peruuttaa kuitenkin Poliisihallitus.Ampuma-aselain 43 § määrittelee ne käyttötarkoitukset, joihin ampuma-aseen hankkimislupa voidaan antaa. Pykälässä todettuja hyväksyttyjä käyttötarkoituksia ovat metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen, ampumaurheilu ja -harrastus, työ, jossa ase on välttämätön, näytös, kuvaus tai muu vastaava esitys, museossa tai kokoelmassa pitäminen, muistoesineenä säilyttäminen ja merkinanto (124/2011 ).Hankittavaa ampuma-asetta ja aseen osaa koskevat edellytykset määrittelee ampuma-aselain 44 §, jossa todetaan että "hankkimislupa voidaan antaa vain sellaista ampuma-asetta tai aseen osaa varten, joka ei lippaan patruunamäärän, kaliiperin tai muiden ominaisuuksien perusteella ole hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen nähden tarpeettoman tulivoimainen ja tehokas sekä joka soveltuu hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Jos hakijan ilmoittama käyttötarkoitus on metsästyslainsäädännön mukaan sallittu eläinten ampuminen, ampuma-aseen soveltuvuutta arvioitaessa noudatetaan lisäksi, mitä metsästyslaissa (615/1993 ) ja sen nojalla säädetään."Ampuma-aselain (124/2011 ) 45 §:ssä puolestaan todetaan, että haettaessa lupaa metsästyslainsäädännön mukaan sallittua eläinten ampumista varten hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys ja, jos hakemus koskee lupaa 6 §:n 2 momentin 5 tai 7 kohdassa tarkoitettua ampuma-asetta varten, lisäksi riistanhoitoyhdistyksen antama todistus aktiivisesta harrastuksestaan.Yleensä ampuma-ase hankitaan joko metsästystä taikka urheiluammuntaa varten taikka aseen hankintaa perustellaan kummallakin käyttötarkoituksella. Luvan myöntäjä harkitsee tapauskohtaisesti perusteet, joilla lupapäätös tehdään. Lakiin on kirjoitettu tyhjentävästi ne käyttötarkoitukset, joihin ampuma-aseen hankkimislupa voidaan antaa, sekä velvoitettu hakijaa esittämään harrastuksestaan luotettava selvitys, mutta ei lausuttu sanaakaan perusteista, joilla hakemus voidaan hyväksyä taikka hylätä.Kansalaisilta saamani palaute kertoo, että hakemusten käsittelyajat ja kielteisten lupapäätösten perusteet vaihtelevat poliisilaitoskohtaisesti hyvin paljon. Tiedossa on tapauksia, joissa hankkimisluvan on saanut kahdessa päivässä ja vastaavasti tapaus,jossa tarveharkintaa on tehty kuusi kuukautta. Poliisilaitoskohtaisia eroja on myös siinä, mitä asiapapereita vaaditaan lupahakemuksen liitteeksi.Lupahallintoviranomaiset näyttävät tulkitsevan varsin vapaasti myös maamme perustuslakia yhdistymisvapauden osalta, sillä pienriistan metsästykseen käytettävään haulikkoon hankkimislupaa hakenutta henkilöä kehotettiin jättämään hankkimislupahakemuksensa vasta sen jälkeen kun hän on liittynyt johonkin metsästysseuraan. Lupaviranomaisen mielestä henkilö ei voi laillisesti metsästää pienriistaa kuulumatta johonkin metsästysseuraan, eikä hänelle tulla myöntämään hankkimislupaa ennen kun hän voi osoittaa olevansa metsästysseuran jäsen.Lupaviranomaisen tulkinta metsästysmahdollisuudesta taikka sen puuttumisesta on outo, eikä se metsästystä harrastavien mielestä kestä kriittistä tarkastelua. Yleisesti on tiedossa, että metsästysoikeus on sidottu maanomistukseen, eli jokaisella on oikeus metsästää omalla maallaan, mikäli ei ole luopunut oikeudestaan esimerkiksi vuokraamalla sitä jollekin toiselle - esimerkiksi metsästysseuralle. Myös se on yleisesti tiedossa, että metsähallitus vuokraa metsästysoikeuksia henkilöille, joilla ei muuten ole mahdollisuutta metsästää. Metsähallituksen nimenomaisena tavoitteena on turvata metsästysoikeus myös sellaisille henkilöille, jotka eivät kuulu mihinkään metsästysseuraan.Metsästyslain 2:17 §:ssä todetaan: "Se, jolla on 6 §:n metsästysvuokrasopimuksen tai maanvuokrasopimuksen perusteella metsästysoikeus, voi antaa asettamillaan ehdoilla toiselle luvan metsästää (metsästyslupa), jollei tätä ole vuokrasopimuksessa kielletty." Näin esimerkiksi kanalintuja ja muuta pienriistaa voi myös metsästää niin, että ei omista maata taikka kuulu mihinkään metsästysseuraan. Toinen esimerkki erikoisesta yhdistymisvapauden tulkinnasta on, että hirvenmetsästykseen käytettävän ampuma-aseen hankkija velvoitettiin toimittamaan poliisille paikallisen metsästysseuran hirvenmetsästyksen seuruemetsästyksen metsästyksenjohtajalta kirjallinen todistus, että ampuma-aseen hankkimisluvan hakija kelpuutetaan ampujana paikallisen hirviseurueen jäseneksi. Lupaharkintaa suorittaneelta viranomaiselta lienee jäänyt huomaamatta, että Suomessa voi aivan laillisesti metsästää hirviä myös kuulumatta asuinalueensa metsästysseuraan taikka seurueeseen. Suurriistaa - hirviä ja karhuja - metsästetään myös ulkomailla, joten ostamalla metsästysmatkan pääsee metsästämään myös kotikuntansa ulkopuolella.Yleisen oikeustajun mukaan ampuma-aseen hankkimislupaa hakevalta henkilöltä voidaan perustellusti edellyttää selvitystä siitä, soveltuuko lupahakemuksessa mainittu ampuma-ase siihen tarkoitukseen, johon hakija kertoo sitä käyttävänsä.Sen sijaan luvan myöntäjän päätettävissä ei liene se, missä asetta metsästykseen käytetään, sillä aseella metsästäminen alueella, johon kyseisellä henkilöllä ei ole metsästysoikeutta, on metsästyslain 76 §:n ja rikoslain 28:10 §:n mukaan luvatonta pyyntiä, jonka syyteoikeudesta lausutaan rikoslain 28:15 §:ssä "Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä 10 §:n rikoksesta ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista." Eli kysymyksessä on niin sanottu asianomistajarikos, jonka ilmoittaminen poliisille on pelkästään metsästysoikeuden omistajan päätettävissä.Esitutkintalain mukaan niin sanotuissa asianomistajarikoksissa poliisilla ei edes ole oikeutta aloittaa esitutkintaa ennen kun asianomistaja on ilmoittanut rikoksen syytteeseen pantavaksi ja vaatinut asiassa rangaistusta.Tätä taustaa vasten tarkasteltuna on syytä pohtia, onko lupahallintoviranomaisella oikeutta vaatia metsästystarkoituksessa ampuma-aseen hankkimislupaa hakevalta henkilöltä todistusta kuulumisesta johonkin metsästysseuraan taikka muutoin selvittää, missä ja millä oikeuksilla hän hankkimallaan aseella metsästää. Erityisen tärkeää on pohtia, voiko lupahallintoviranomainen tehdä hakemukseen kielteistä päätöstä pelkästään sen perusteella, että luvan hakija ei kuulu mihinkään metsästysseuraan.Eräässä poliisilaitoksessa ampuma-aseen hankkimislupaa hakevan edellytetään kirjallisesti ilmoittavan, mitä riistaa hän aikoo hankkimallaan aseella metsästää. Yleisesti hyväksyttyä on, että hakija määrittelee pääpiirteissään riistalajit, mutta jotkut lupaviranomaiset vaativat hakijalta riistalajeittain täsmällisiä nimiä niistä eläimistä joita aseella tullaan metsästämään.Ei riitä, että hakija kirjoittaa hakemukseensa metsästävänsä vaikkapa 222 Rem -kaliiberin aseella metsäkanalintuja niiden sallittuina metsästysaikoina. Hakemuksessa on lueteltava lajeittain ne linnut, joita aseella aiotaan metsästää. Naarasteeri, urosteeri, naarasmetso eli koppelo, urosmetso, riekko, pyy, metsähanhi jne. Runsaasti keskustelua ja hämmennystä on herättänyt kysymys, syyllistyykö aseen omistaja ampuma-aselain 67 §:ssä määriteltyyn lupaehtojen rikkomiseen taikka muuhun laittomuuteen, mikäli hän metsästää aseella sellaista aseen teholuokan rajoissa olevaa riistaa, jota hän ei ole tullut maininneeksi ampuma-aseen hankkimislupaa hakiessaan. Esimerkiksi henkilö on hakenut 222 Rem -kaliiberiseen aseeseen hankkimislupaa tarkoituksenaan metsästää sillä pääasiassa metsäkanalintuja ja hän on luetellut lupaviranomaisen vaatimusten mukaan metsästettävät linnut lajeittain, mutta ei ole maininnut, että hän saattaisi metsästää aseella myös metsäjänistä ja rusakkoa taikka kaataa sillä tilaisuuden tullen myös ketun ja supikoiran. Kun metsämies sitten lintupassissa näkee metsäjäniksen taikka ketun ja ampuu eläimeen tähdätyn laukauksen, niin voiko lupaviranomainen perua aseen hallussapitoluvan sillä perusteella, että asetta on käytetty muuhun kun aseen hankkimislupapapereissa mainittuun metsästykseen?Myös aseen omistajan elämäntilanteen muuttuessa saattaa aseen käyttötarkoitus muuttua oleellisesti, sillä alkuperäinen metsäkanalintujen metsästämiseen hankittu ampuma-ase on oiva väline myös metsästettäessä kuutamoöinä haaskalta turkisriistaa. Asetta hankittaessa ei ehkä edes ole ollut mahdollisuutta haaskametsästykseen ja tällainen mahdollisuus on tullut vasta vuosia sen jälkeen, kun ase on jo hankittu. On esitetty kysymyksiä siitä, tulisiko metsästäjän näissä tapauksissa täydentää lupaviranomaiselle aseen käyttötarkoitusta, jotta ei tulisi tulkintaa ja rajanvetoa metsästyslain 67 §:n mukaiseen lupaehtojen rikkomiseen. Tulkinnat ja mahdolliset käyttötarkoituksen lisäämiset ja tarkistamiset kuormittaisivat tarpeettomasti jo muutenkin erittäin ruuhkaista poliisin lupahallintoa. Lupaviranomaisen ja luvanhaltijan kannalta yksinkertaisinta olisi, mikäli aseen hankkimislupaa haettaessa ei tarvitsisi lajikohtaisesti määritellä, mitä lajeja aseella tullaan metsästämään. Luvanmyöntäjälle tulisi lupapäätöksen perusteeksi riittää hakijan ilmoittama pääasiallinen käyttötarkoitus ja luonnollisesti tämän käytännön tulisi olla yhteneväinen maan kaikissa poliisilaitoksissa.Lupaviranomaisten laajasta ampuma-aselain tulkinnasta kertoo myös esimerkki, jossa 22LR-kaliiperin kertalaukauskivääriin ei myönnetty hankkimislupaa metsästystarkoituksessa. Kielteisen päätöksen perusteena oli ollut se, että Suomessa on vain vähän sellaista riistaa, jota kyseisellä kaliiperilla saa luvallisesti metsästää. Kielteisen päätöksen saanut henkilö on pohtinut, onko metsästystarkoituksessa hankittavalla ampuma-aseella saatava joku tietty määrä saalista vuodessa, jotta aseen hallussapitoa voidaan ylipäätään perustella metsästysharrastuksella. Hakijalle ei kuitenkaan ollut kerrottu, että mikä vuotuinen saalismäärä olisi ollut riittävä, jotta aseen metsästyskäyttö olisi ollut perusteltu.Jos tällainen vaatimus saalismäärästä on, niin sosiaalisessa mediassa käytävässä varsin vilkkaassa keskustelussa ei ole tullut ilmi, että kenenkään muun hakijan kohdalla olisi kielteistä lupapäätöstä perusteltu sillä, että hankittavalla aseella voi metsästään vain vähäistä määrää eläimiä.Voimassa olevan lainsäädännön perusteella pienoiskiväärillä saa metsästää, kun osumaenergia on piipun suusta mitattuna vähintään 100 joulea (E0 = 100 J). Osa 22LR-kaliiperin patruunoista täyttää tuon vaatimuksen, joten pienoiskiväärillä saa metsästää mm. seuraavia eläimiä ja lintuja: villikania, oravaa, piisamia, näätää, minkkiä, kärppää, hilleriä, heinäsorsaa, tavia, haapanaa, jouhisorsaa, heinätavia, lapasorsaa, punasotkaa, tukkasotkaa, haahkaa, allia, telkkää, tukkakoskeloa, isokoskeloa, riekkoa, kiirunaa, pyytä, peltopyytä, fasaania, nokikanaa, lehtokurppaa ja sepelkyyhkyä. Lisäksi saa ampua rauhoittamattomia lintuja.Lupahallintoviranomaisten toisistaan poikkeava toiminta ja poliisilaitoskohtaisesti vaihtelevat lupakäytännöt asettavat aseen hankkimislupaa hakevat henkilöt eriarvoiseen asemaan. Yleisen oikeustajun mukaan näin ei saa olla, vaan kansalaisen on saatava samanlaista palvelua ja hänen hakemusasioitaan on käsiteltävä yhteneväisesti kaikissa maamme poliisilaitoksissa.Kielteisen lupapäätöksen taikka suoranaisen hakemuksen torjumisen kohteeksi joutuneet henkilöt eivät monesti uskalla valittaa asiasta hallinto-oikeuteen, koska pelkäävät joutuvansa "silmätikuksi" ja pahimmassa tapauksessa menettävänsä jo olemassa olevat hallussapitolupansa. Kansalaisten usko yhdenvertaiseen oikeuteen ja siihen että "laki on kaikille kaikkialla sama" alkaa horjua. Näin ei saa länsimaisessa oikeusvaltiossa käydä.Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:Onko hallitus tietoinen siitä, kuinka laajasti ampuma-aseen hankkimislupien myöntämisperusteet vaihtelevat maamme eri poliisilaitoksissa ja mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta jokainen ampuma-aseen hankkimislupaa hakeva henkilö saa asuinpaikastaan riippumatta Suomen perustuslain 2 luvun 6 §:n mukaisen yhdenvertaisen kohtelun aseen hankkimislupaa käsiteltäessä?Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2012Reijo Hongisto /ps

Jaa viesti


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Vastaa aiheeseen...

×   Olet liittänyt muotoiltua sisältöä.   Poista muitoilu

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Edellinen sisältösi on palautettu.   Poista sisältö

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Luo uusi...